ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์/บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
 • วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 • เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรแพทย์
 • เทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ผู้ประสานงาน

 • คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
 • 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 4 ห้อง 128/32
 • ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 • โทรศัพท์ 086-994-0015
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • https://goo.gl/QUljYP