ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์/บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
  • วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
  • เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรแพทย์
  • เทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ผู้ประสานงาน

  • คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
  • 515/190  ห้อง 190 ชั้น 23 เพชรบุรีซอย 9 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  • โทรศัพท์ 094 546 8570086 994 0015
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เว็บไซต์ : http://www.tech2biz.net