ชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”

กรอบการสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ (เครื่องสำอาง เวชสำอาง และอาหารเสริม) รวมถึงผลักดันเพื่อให้เกิดการใช้ตราสินค้า Innovative House เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • การผลิตอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food)
 • การผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และการสกัดสารจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
 • อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)
 • อาหารเสริม (Food Supplement)
 • ผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมน้ำหนัก (Dietary Food)
 • อาหารโภชนเภสัช (Nutraceutical Food)
 • บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้ (Edible film/packaging)

ผู้ประสานงาน

 • นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา
 • สำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม. 73000
 • โทรศัพท์ 034 109797, 08 6355 1183 โทรสาร 034 272194
 • E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • www.innovativehouse.org