ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

กรอบการสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย ลดการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ภายใต้กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนากระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติต้นแบบ (Advanced Food Processing & Machinery)
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรมสำหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (Alternative Food for Health & Well-Being)
  3. พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety & Quality Improvement)
  4. พัฒนาซอฟแวร์ระบบควบคุมและเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Software for Controlling System & Instrumentation in Food Industry)

ผู้ประสานงาน

  • ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ
  • ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ 02 470 9249 โทรสาร 02 470 9346
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.