ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ภายใต้องค์ความรู้ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัย ได้แก่

 • Internet of Things Platform
 • Embedded Computing Platform
 • Cloud Technology Platform
 • Deep Learning & Data Analytics Platform
 • Smart City & Agriculture Platform
 • Digital Contents
 • Virtual Reality Platform เป็นต้น

ผู้ประสานงาน

 • รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
 • สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”
 • ชลบุรี : เลขที่ 15/133 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
 • กรุงเทพฯ : ชั้น 2 ห้อง 205 ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานวัตกรรม (NIA) เลขที่ 73/2 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Line ID: @digital-trf
 • LINE@ Digital Research Programme