ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง (ที่เป็นการป้องกัน มิใช่การทำลายล้าง) และเทคโนโลยีอวกาศ ที่สามารถผลิตและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งานขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เน้นในส่วนของงานวิจัยที่มาจากผู้ใช้งานจริงและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

  • ด้านความมั่นคง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่สามารถใช้ในหน่วยงานความมั่นคงได้ (ทั้งในส่วนของกองทัพ ตำรวจ และหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ)
  • ด้านอวกาศ การวิจัยและพัฒนาที่เน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต การใช้งาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา ความมั่งคง และเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ผู้ประสานงาน

  • รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
  • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทรศัพท์ 0 2586 9542, 08 1818 5916
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.