ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในการยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งกรอบการสนับสนุนออกเป็น 2 ด้าน คือ

  1. ด้านอุตสาหกรรมการบิน อันประกอบไปด้วยการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย การดำเนินงานและการปรับปรุงผลิตภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของการบริการ การปรับปรุงมาตรฐานและระบบคุณภาพ การสนับสนุน
  2. ด้านคือระบบขนส่งและเมืองอัจฉริยะ อันประกอบด้วย ระบบโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโลยีสำหรับระบบขนส่งเมือง ระบบการดำเนินการและบริหารจัดการ ระบบคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทาง ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ไปจนถึงการพัฒนาอัลกอริทึมหรือระบบเพื่อสนับสนุนการวางแผน และการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร การศึกษา และ การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ผู้ประสานงาน

  • ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร
  • ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
  • โทรศัพท์ 0 2942 8555 ต่อ 1702 และ 1722, 08 1333 5040
  • โทรสาร 02-579-8570
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.