ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีกรอบวิจัยและทิศทางในการสนับสนุนงานวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้

  1. เกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้น การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ การพัฒนาระบบฟาร์มฐานอินทรีย์ (organic farming) และการพัฒนาระบบฟาร์มยั่งยืน (sustainable farming) การพัฒนาการเพาะปลูกพืชในระบบปิดในระดับโรงงานผลิตพืช (plant factory) และการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และส่วนผสมเชิงหน้าที่จากผลผลิตทางการเกษตรและของเหลือทางการเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสัตว์เศรษฐกิจ
  3. วัสดุชีวภาพจากผลิตผลและของเสียจากการเกษตร และวัสดุเชิงหน้าที่ (functional materials) สำหรับอาหารและผลิตผลทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุฐานชีวภาพชนิดใหม่จากของเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาวัสดุและบรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่สำหรับรองรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของการแปรรูป และการยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
  4. เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการคัดกรองคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

ผู้ประสานงาน

  • ดร.ธนัท อ้วนอ่อน
  • อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 09 8191 2657, 09 8482 4963
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.