ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ภายใต้องค์ความรู้ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • Embedded Software, Enterprise Software และ Digital Content
 • E-commerce (ขาย-ซื้อ-จ่าย-ส่ง)
 • Consumer Insights Analytics and Data Center (วิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค)
 • Cloud Computing
 • Cyber Security
 • Internet of Things (IoT)
 • Smart City
 • Creative media and Animation
 • Virtual Reality and Augmented Reality
 • Machine Learning and AI

ผู้ประสานงาน

 • คุณวิชชากร จามีกร
 • ห้อง 211 ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เลขที่ 73/2 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 081-907-6237
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.