ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

  • การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
  • การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานบริการ ภาคการศึกษา ภาคการสำรวจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการสันทนาการ
  • การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ในงานด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษา ตลอดจนการฟื้นฟูและฝึกหัด เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน

ผู้ประสานงาน

  • ดร.ภานี น้อยยิ่ง
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
  • โทรศัพท์ 089-740-6006 โทรสาร 02-587-8255
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Homepage : http://trfrobot.org/