ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ อันจะเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่ โดยใช้ชีวมวล*เป็นวัตถุดิบ
 • ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
 • พัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradable materials) โดยใช้ชีวมวล*หรือผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ

(*ชีวมวลครอบคลุม อ้อย มันสำปะหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้างเคียงทางการเกษตรอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ)

ผู้ประสานงาน

 • ดร.วรินธร สงคศิริ
 • สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”
 • ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
 • 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 • โทรศัพท์ 02-470-7432 โทรสาร 02-452-3455
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • https://www.facebook.com/bioindustry.trf