ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

 

 

กรอบการสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย ลดการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 

 

  • พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการวัตถุดิบหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ/ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือ พัฒนาอาหารที่มีนวัตกรรม
  • พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพ/ความปลอดภัยของวัตถุดิบสินค้าระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
  • พัฒนากระบวนการผลิต/เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารแบบใหม่

 

 

ผู้ประสานงาน

  • ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ
  • ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
  • โทรศัพท์ 02-470-9249 โทรสาร 02-470-9240
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.