ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”

 

 

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในการยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 

 

  • การวิจัยและพัฒนาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • การวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านวัสดุในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • การวิจัยและพัฒนาด้านระบบและกำลังคนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • การวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมที่ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการทางด้าน MRO (Maintenance, Repair and Operation) ในอุตสาหกรรมการบิน

 

 

ผู้ประสานงาน

  • รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  • ภาควิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
  • โทรศัพท์ 094-632-4629
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.