ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ประมง และป่าไม้
 • เกษตรแบบแม่นยำสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุชีวภาพจากผลิตผลและของเสียจากการเกษตร
 • ชีวมวล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสัตว์
 • เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสำคัญ เช่น ยางพารา น้ำตาล แป้งและแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และสัตว์เศรษฐกิจ เครื่องจักรกลทางเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ

ผู้ประสานงาน

 • ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ 092-252-8888, 090-6453082
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • https://www.facebook.com/AgriBiotTRF