ติดต่อฝ่ายอุตสาหกรรม

ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278 8246 โทรสาร : 0 2298 0477

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf