ติดต่อฝ่ายอุตสาหกรรม

 

TRF-Logo-tranสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2278-8200

โทรสาร : 0 2278-8238, 0 2298-0477

Homepage: http://www.trf.or.th