ติดต่อ สกสว.

  • พิมพ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 278 8200 โทรสาร : 02 298 0476
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th

 

 

(แผนที่ภาษาไทย)

(แผนที่ภาษาอังกฤษ)

(โลโก้ สกว.)

 

 

 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายวิชาการ

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Website : http://vijai.trf.or.th

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Website : http://rgj.trf.or.th

 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

      Website : http://rri.trf.or.th

 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ(IRN)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

      Website : http://irn.trf.or.th