การรับเรื่องร้องเรียน

1.วัตถุประสงค์

          เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สกว. จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สกว. ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริตไว้ด้วย


2.บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

          ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ สกว. ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สกว. ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ สกว. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายัง สกว. ได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของ สกว. มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณของบุคลากร อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สกว. โดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- การสมัครงาน
- การบริหารจัดการทุนวิจัย
- การบริการของพนักงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- เรื่องที่ส่งผลในแง่ลบต่อการดำเนินการโดยรวมของ สกว.

3.มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

          เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต สกว. จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด


4.การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

          คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้ฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ และแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะผู้บริหาร สกว. ทราบเป็นรายเดือน


5.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

          ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง คณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายไปรษณีย์

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของ สกว.