สกว. ร่วมจัดเวทีส่งต่อความรู้ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018

สกว. จัดเวทีเสวนาร่วมส่งต่อความรู้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ชู 2 ผลงานวิจัยสร้างความเข้าใจหลักการสอนสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยศึกษาการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนสะเต็มให้เข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม The Lotus Suite 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว. อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายคงวุฒิ นิรันสุข นักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว. จากมูลนิธิปัญญาวุฑฒิ จ.ราชบุรี และ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.มหิดล. จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากร

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว มีการให้ความรู้และทำกิจกรรมในหลายประเด็น ได้แก่

  1. การทำโครงงานที่ใช้หลักคิดวิทยาศาสตร์
  2. กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ที่บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโครงงานสะเต็ม
  3. ความเข้าใจระบบคิดที่ขัดแย้งระหว่างสะเต็มกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
  4. การออกแบบโจทย์สะเต็มที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีผู้ให้เข้าความสนใจในภาคเช้าและภาคบ่ายกว่า 200 คน

ในขณะที่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม The Lotus Suite 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง “กลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่” โดยมีทีมนักวิจัยจาก SIAM LAB หรือ ศูนย์ทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสร้างสำนึกต่อสังคม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ นายอดิศักดิ์ สายประเสริฐ นายปกรณ์สิทธิ์ ฐานา นายจิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์ และ นางสาวนิชาภัทร ไม้งาม ร่วมเป็นวิทยากร โดยเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวลาที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการโกงในสังคมไทย รวมถึงประสบการณ์การทำงานเรื่องกลไกการต่อต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่ในพื้นที่ โดยมีการให้ข้อมูลและยกตัวอย่างกรณีศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ นครศรีธรรมราช และน่าน

 

เปิดเวทีถกประเด็น "งานวิจัยกับการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่" 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...

Posted by สกว. on Saturday, August 11, 2018

Live สด ! การเสวนาเรื่อง “กลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่” 09.00 – 10.00 น. - การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การทำงานเรื่องการโกงในสังคมไทย” โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ นักวิจัย SIAM LAB 10.15 – 12.00 น. - การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การทำงานเรื่องกลไกการต่อต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่” : ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นครราชสีมา และ จ.น่าน โดย นักวิจัย SIAM LAB ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ สายประเสริฐ นายปกรณ์สิทธิ์ ฐานา นายจิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์ นางสาวนิชาภัทร ไม้งาม

Posted by สกว. on Saturday, August 11, 2018

Workshop “สะเต็มศึกษา” ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 สิงหาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...

Posted by สกว. on Saturday, August 11, 2018

Live สด ! การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนสะเต็มให้เข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรมแรม เซนทารา แกรนด์ ฯ แอทเซนทรัลเวิร์ล วิทยากร 1. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว./คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. คุณคงวุฒิ นิรันตสุข มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ จ.ราชบุรี 3. ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล/ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล • Session 1 การทำโครงงานที่ใช้หลักคิดวิทยาศาสตร์ • Session 2 กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ที่บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงงานสะเต็ม • Session 3 ความเข้าใจระบบคิดที่ขัดแย้งระหว่างสะเต็มกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง • Session 4 การออกแบบโจทย์สะเต็มที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://bit.ly/2nsZQ6o

Posted by สกว. on Friday, August 10, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


➥ เอกสารประกอบ Workshop สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนสะเต็มให้เข้าใจ...เศรษฐกิจพอเพียง”129