สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคมและจัดทำการศึกษานำร่อง” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมดับเบิลทรี นายฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย ทั้งในประเด็นหลักการ เครื่องมือ และบทบาทของการประเมินผลลัพธ์ กิจการทางสังคมในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในไทย

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวว่า สกว. มีการขับเคลื่อนในประเด็นกิจการเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) นั้นมีความแตกต่างจากการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) เพราะกิจการเพื่อสังคมเป็นการใช้มิติทางสังคมขับเคลื่อนงาน เป็นการท้าทายความคิดใหม่ของคนรุ่นใหม่  การประเมินกิจการเพื่อสังคมนั้น จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาตัวกิจการเพื่อสังคมเองในอนาคต

ด้าน นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการวิจัย และกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด กล่าวว่า  ปัจจุบันกิจการเพื่อสังคมแพร่หลาย เติบโตเร็วมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก การรายงานผลลัพธ์ของกิจการเพื่อสังคมจึงมีความจำเป็น เพราะทำให้กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถปรับปรุงผลงานและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ความท้าทายสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม คือ การมีนิยามความหมายที่หลากหลาย ไม่ได้มีมาตรฐานสากล ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการประเมิน ทั้งความเชี่ยวชาญ เวลา และความสามารถของกิจการในการวัดผล ทำให้กิจการเพื่อสังคมโดยรวมยังไม่เห็นความสำคัญ และมักมองการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเป็นภาระ นอกจากนี้การประเมินบางประเภทยังเป็นเรื่องอัตวิสัย ที่ขาดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือการบอกได้ว่าทุกบาทที่ลงทุนไปนั้น ชาวบ้านได้อะไรเป็นการชี้ว่าการทำงานเกิดประโยชน์จริงต่อชุมชน ให้มั่นใจว่ามาถูกทาง ทำให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กิจการเพื่อสังคมควรมองเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการทำงานที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกมากขึ้น

ด้าน นายสมศักดิ์ บุญคำ ซีอีโอ บริษัท Local Alike จำกัด หนึ่งในกิจการสังคมด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในฐานะองค์กรตัวกลางเป็นสิ่งจำเป็นในการเอาไว้ตอบคำถามนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าถ้าลงทุนกับเราจะได้อะไรบ้าง การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการจึงถือเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของกิจการเอง

ด้าน นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากร ของบริษัท Buddy Homecare กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งแก้ปัญหาผู้สูงอายุและเด็กชาวเขาขาดโอกาส กล่าวเสริมว่า แนวโน้มของโลกคือแหล่งทุนทุกที่โดยเฉพาะแหล่งทุนต่างประเทศไม่ได้ให้ทุนง่ายอีกต่อไป กิจการเพื่อสังคมต้องตอบคำถามให้ได้ว่า กิจการของตนทำแล้วจะเกิดผลอะไรต่อสังคมบ้าง นำไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างไร สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามอ่านรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ได้ที่ http://www.salforest.com

 

ถกประเด็นการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ของกิจการเพื่อสังคม ตัวช่วยหรือภาระ ?” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงกา...

Posted by สกว. on Tuesday, December 19, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400