สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะบุคลากรของหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมงานพร้อมรับฟังคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี

โดยการจัดงานครั้งนี้ โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2556 “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโมเดล” จ.นครปฐม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ภายใต้หัวข้อ “สำนักนายกรัฐมนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด จากงานวิจัย ให้เกิดการรับรู้ในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากนักวิจัย กับหน่วยงานด้านนโยบาย โดยมี นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ หัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ทั้งนี้ โครงการวิจัย “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโมเดล” เป็นผลงานวิจัยที่ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในปี 2554 – 2558 เป็นการทดลองนำภาคธุรกิจ คือ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เข้ามาร่วมงานกับชุมชน คือ เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การดำเนินงานในรูปของกลุ่มธุรกิจ ทำให้เกิดภาคีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มธุรกิจในรูปกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าสามพรานที่มีปณิธานเดียวกัน โดยกลุ่มได้พัฒนาตัวแบบการดำเนินงานในรูปแบบของตลาดชุมชนที่ชื่อว่า “ตลาดสุขใจ” เพื่อใช้เป็นกลไกเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคเกี่ยวกับ “สินค้าเกษตรอินทรีย์” พร้อมทั้งจัดโครงการนำร่องในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ เกิดเป็นต้นแบบการทำธุรกิจที่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน ที่นำสู่การพัฒนาที่เน้นการผลิตเพื่อความยั่งยืนและการค้าที่เป็นธรรม


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400