สกว. - ภาคีวิจัย ติดตั้ง ‘ซอฟท์แวร์ความรู้’ หนุนนำนักวิชาการไทยทำวิจัยในชนบท

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2560 สกว. ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา และ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ TSDF - TRF Sustainability Forum 2017 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่โดยการลงพื้นที่จริง อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ส่งเสริมพื้นที่ชนบทไทยเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

โอกาสนี้ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของภาคชนบทประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด ชนบทภาคใต้มีมิติที่แตกต่างอย่างหลากหลาย อาทิ เม็ดเงินทางเศรษฐกิจมาจากปาล์มน้ำมัน และการท่องเที่ยวทางทะเล มีพื้นที่ชายฝั่งที่ยาวที่สุดในประเทศ ส่วนทางตอนล่างของพื้นที่ เป็นเขตแดนที่มีกลิ่นอายเชิงวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต ที่มีความเป็นอัตลักษณ์สูง ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะดังกล่าว จึงนับเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายของนักวิชาการในการแสวงหาความรู้ ค้นหา ‘ปัญหาและทางออกที่แท้จริง’ ของพื้นที่

นางจีรวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า เพื่อสร้างความต่อเนื่องของโครงการเวทีสัมมนาครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วม มองเห็นคุณค่าของการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อชุมชนสังคมให้มีจำนวนมากขึ้น

ในขณะที่ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ.สกว.ด้านวิจัยยุทธศาสตร์ กล่าวว่า พลพวงจากการความสำเร็จในการจัดเวทีสัมมนามาตั้งแต่ปี 2558 นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ในปี 2560 นี้ สกว. จะริเริ่มเพื่อพัฒนาทุนขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง จำนวน 25 ทุน เพื่อสนับสนุนนักวิชาการได้มีทุนวิจัยทำงานในพื้นที่จริงภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” โดยเป็นงานวิจัยที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจชุมชน มุ่งให้เกิดงานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคมทางเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ภายในงาน นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมองค์ความรู้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม อาทิ เวทีเสวนาหัวข้อ “งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน” เรียนรู้แนวคิด เครื่องมือในการศึกษาชุมชน และวิธีวิทยาในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างโจทย์วิจัย ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านพื้นที่ บ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทั้งในส่วนของพื้นที่เกษตรธาตุ 4 พืชร่วมสวนยาง และป่าไผ่ เพื่อนำข้อมูลมาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปผล


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400