รายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” ตอน “การจัดการน้ำ ผ่านงานวิจัยระดมสมอง”

ทุกวันนี้ ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่สลับกันมาเยือนทุกปี และแก้ไม่รู้จบ การจัดการทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำตามแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐยังมีช่องว่าง และขาดข้อต่อระหว่างภาครัฐกับชุมชน จึงสวนทางกับความต้องการของชาวบ้าน ทางออกในการจัดการน้ำระหว่างภาครัฐและประชาชน จึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องหันมาถกเถียงกันว่าจะจัดการกับปัญหาน้ำของชาติกันอย่างไรดี

เพราะสำนึกและหน้าที่ของพวกเราทุกคน ไม่อาจฝากไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนในอนาคต

ไม่บ่อยครั้งนัก ที่การประชุมในลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้น เป็นการประชุมที่รวมนักวิชาการ และข้าราชการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ นักวิจัยท้องถิ่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และที่ขาดไม่ได้คือ ชาวบ้านหลายท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 ทำหน้าที่คอยเป็นผู้เชื่อมประสาน และให้คำแนะนำ

บุคคลในรายการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำ สกว.
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การบริหารจัดการน้ำภายใต้วัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนรู้จักการจัดการน้ำด้วยงานวิจัยท้องถิ่น ในลักษณะ ร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมรับประโยชน์ และเป็นข้อต่อเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ แล้วการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้คนอุบลราชธานีแก้ปัญหาเรื่องน้ำของตนเองอย่างบูรณาการ และยั่งยืนได้อย่างไร

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในจำนวนนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานเพียง 4.7 แสนไร่ ที่เหลือกว่า 5 ล้านไร่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งห่างไกลแหล่งน้ำ แต่การผันแปรของสภาพอากาศและสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี ทำให้ต้องประสบกับภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอจนต้องหยุดทำการเกษตร นอกจากนี้ บางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนา เป็นการปลูกข้าวนาปรังแทนนาปี แต่ก็ต้องกลับมาเจอกับปัญหาความแห้งแล้ง...

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และชาวบ้านจากหลายท้องถิ่น เพื่อการยกระดับการจัดการน้ำด้วยชุมชนและท้องถิ่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ข่าว สกว.” (หมวด : ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม) : ยกระดับการจัดการน้ำด้วยชุมชนและท้องถิ่น

ติดตามรับชมได้จากรายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” ตอน “การจัดการน้ำ ผ่านงานวิจัยระดมสมอง” ผ่านช่องทาง Youtube ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=i4mAvT25eUY


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400