สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0

ท่ามกลางบรรยากาศของประชาคมโลก นโยบายประเทศ และผู้คนในสังคมที่ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs ย่อมเป็นโอกาสดีในการริเริ่มนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจตามแนวทาง Inclusive Business Model (IBM) ที่มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือภาคีจัดฟอรั่มถกประเด็น “พายเรือออกจากอ่าง” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ร่วมกับ 6 พันธมิตร จัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมจัดเวทีส่งต่อความรู้ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018

สกว. จัดเวทีเสวนาร่วมส่งต่อความรู้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2018 ชู 2 ผลงานวิจัยสร้างความเข้าใจหลักการสอนสะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยศึกษาการสร้างกลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (STEM_Education_Workshop_in_Thailand_Research_Expo_2018.pdf)PPT Presentationเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนสะเต็มให้เข้าใจ...เศรษฐกิจพอเพียง”43

อ่านเพิ่มเติม...

WAY ร่วมกับ สกว. จัดถก “ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด”

WAY Magazine ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนา "ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด" สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ชะตากรรมประเทศด้วยกระบวนการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

มั่นพัฒนา - สกว. - มช. ร่วมเปิดเวทีเคี่ยวกรำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทำวิจัยชุมชน

28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF – TRF Sustainability Forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่เคี่ยวกรำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการฝึกปฏิบัติจริง โดยมี นางจีรวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ร่วมกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21