สกว. - มูลนิธิมั่นพัฒนา หนุนผลิต ‘นักวิจัยรับใช้สังคม’ จัด Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) คือ ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะร่วมให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำ “บ้านผาสุก” ตามศาสตร์พระราชา

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา “บ้านผาสุข” จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจัดการน้ำในชุมชนได้อย่างมีรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

“บ้านผาสุข” ต้นแบบการจัดการน้ำบนที่สูง แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย

‘บ้านผาสุข’ ชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 130 ครัวเรือน ตั้งอยู่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีสถานที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ผู้คนในหมู่บ้านผาสุขจึงยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และเป็นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลำห้วยน้อยใหญ่กว่า 20 ลำห้วยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านรวมถึงลำน้ำว้าและลำน้ำมางไหลผ่านหมู่บ้าน ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้น้ำจากแหล่งน้ำในผืนป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และยังเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ กระทั่งปี พ.ศ.2545 ชุมชนเริ่มประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จนเกิดการแย่งชิงน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เพราะชุมชนไม่เห็นข้อมูลที่แท้จริงของปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

การค้าข้างทางไทย : ปัญหาหรือโอกาส?

รายงานการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น” โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RDG5940002-Administration_of_Street_Vending_in_Thailand-The_Situation_and_Policy_Recommendations.pdf)RDG5940002เอกสารฉบับเต็ม โครงการวิจัย “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street...ที่ควรจะเป็น”57

อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ SDGs ในพิมพ์เขียวการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ถวายพระราชสดุดีรัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่พสกนิกรและมวลมนุษยชาติ ดังที่เราทั้งหลายทราบกันดีว่า สหประชาชาติได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) นำไปสู่แนวการแก้ปัญหาของโลก 17 เป้าหมาย แห่งการพัฒนายั่งยืน หรือ SDGs - Sustainable Development Goals โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้คำมั่นว่า จะร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 18