เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ SDGs ในพิมพ์เขียวการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ถวายพระราชสดุดีรัชกาลที่ 9 เป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดีแก่พสกนิกรและมวลมนุษยชาติ ดังที่เราทั้งหลายทราบกันดีว่า สหประชาชาติได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) นำไปสู่แนวการแก้ปัญหาของโลก 17 เป้าหมาย แห่งการพัฒนายั่งยืน หรือ SDGs - Sustainable Development Goals โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้คำมั่นว่า จะร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030

อ่านเพิ่มเติม...

“อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย” ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำด้วยงานวิจัยตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”

สกว. เผยผลงานชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำ “อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยงานวิจัย และดำเนินงานตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ที่ไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ดิน น้ำ และป่า

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สกว. ร่วมกับ กศน.จังหวัดพะเยา จัดการประชุม “ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หวังขยายผลการศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย สู่นวัตกรรมชุมชน และสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

“งานวิจัยชายแดน” สู่หลักสูตร “ทูตชาวบ้าน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านชุมชน พื้นที่ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเสวนาเรื่อง “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ร่วมกับ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยพื้นที่เขายายดา “รุดหน้า” สกว. - เอสซีจี หนุนชาวบ้านแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่เขายายดา จ.ระยอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด กับ สกว. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17