ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สกว. ร่วมกับ กศน.จังหวัดพะเยา จัดการประชุม “ชุมชนวิจัย...รากฐานใหม่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” หวังขยายผลการศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย สู่นวัตกรรมชุมชน และสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

“งานวิจัยชายแดน” สู่หลักสูตร “ทูตชาวบ้าน”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านชุมชน พื้นที่ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเสวนาเรื่อง “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ร่วมกับ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยพื้นที่เขายายดา “รุดหน้า” สกว. - เอสซีจี หนุนชาวบ้านแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่เขายายดา จ.ระยอง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด กับ สกว. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผลักดันวิจัยใช้ประโยชน์ด้านชุมชนพื้นที่ ส่ง “ความรู้พร้อมใช้” ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร

สกว. สานพลัง มสธ. และ ศมส. เปิดเวทีวิจัยใช้ประโยชน์ด้านชุมชนพื้นที่จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร “ความรู้พร้อมใช้” พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ หวังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา อย่างยั่งยืน และสร้าง แพลทฟอร์ม ส่งผ่านความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนได้ในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีนำเสนองานวิจัย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ “คนพิการและผู้สูงอายุ”

4 พันธมิตรด้านการวิจัย จัดเสวนา “การวิจัยเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ : คนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อขับเคลื่อนพลวัตในการแสวงหาทางออกสำหรับกำหนดนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17