“ข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” ปั้นฝันสู่ความจริง “แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดในโลก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย” ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มวิสาหกิจของกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและผลักดันสินค้าของตนจนผ่านมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนการทำงานที่มีระบบและสามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นได้

อ่านเพิ่มเติม...

“แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน” จากงานวิจัย แก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบ คาดเริ่มใช้ ต.ค. 2561

น้ำ คือฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดการแย่งชิงการใช้น้ำ โดยเฉพาะ น้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับสภาวะโลกร้อนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรง และจากผลงานวิจัยด้านการจัดการน้ำหลายสำนักต่างยืนยันตรงกันว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ขาดประสิทธิภาพและการใช้น้ำที่เหมาะสม ทำให้นับวันวิกฤตการณ์น้ำและการจัดการน้ำจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือป่าสาละ เปิดเวทีถกประเด็น การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ‘กิจการเพื่อสังคม’ ตัวช่วยหรือภาระ?

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคมและจัดทำการศึกษานำร่อง” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกิจการเพื่อสังคม” ณ โรงแรมดับเบิลทรี นายฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย ทั้งในประเด็นหลักการ เครื่องมือ และบทบาทของการประเมินผลลัพธ์ กิจการทางสังคมในต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มูลนิธิมั่นพัฒนา หนุนผลิต ‘นักวิจัยรับใช้สังคม’ จัด Workshop การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) คือ ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะร่วมให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำ “บ้านผาสุก” ตามศาสตร์พระราชา

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา “บ้านผาสุข” จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจัดการน้ำในชุมชนได้อย่างมีรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 19