WAY ร่วมกับ สกว. จัดถก “ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ WAY Magazine จัดงานเสวนา “ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด” สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ชะตากรรมประเทศด้วยกระบวนการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

มั่นพัฒนา - สกว. - มช. ร่วมเปิดเวทีเคี่ยวกรำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทำวิจัยชุมชน

28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF – TRF Sustainability Forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่เคี่ยวกรำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการฝึกปฏิบัติจริง โดยมี นางจีรวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. ร่วมกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. สานพลัง “แม่ฮ่องสอนโมเดล” หลุดพ้นจากเมืองชายแดนที่ยากจน

สกว. จับมือภาคีเครือข่ายเปิดเวทีระดมสมองวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน “แม่ฮ่องสอนโมเดล” สู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ ความมั่นคงอาหารและเกษตรอินทรีย์ ระบบการศึกษาเพื่อผลิตคนที่มีศักยภาพและรู้เท่าทัน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร - กฎหมายที่เป็นธรรม พร้อมปรับทัศนคติคนไทยว่าเมืองสามหมอกไม่ใช่เมืองชายแดนที่ยากจนหากแต่ร่ำรวยวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เตรียมปลดงานวิจัยจากหิ้ง แก้ปัญหาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สกว. เตรียมบูรณางานวิจัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปลดงานวิจัยจากหิ้งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

“สกว. - ศอ.บต.” แถลงยกระดับวัตถุดิบ 3 จังหวัด เป็นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน

สกว. ร่วมกับ ศอ.บต. แถลง สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดจีน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก พร้อมชูนโยบายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย หน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงผลการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้การหนุนเสริมนโยบายรัฐบาลในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “โกลก-เบตง-หนองจิก” ด้วยกลไกการทำงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ สกว. และ คุณศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมถึง คุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอาหารไทยโดยใช้ส่วนประกอบจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับตลาดจีน” และทีมวิจัยร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เพราะความโดดเด่นด้านรสชาติและมีองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก และที่สำคัญอุตสาหกรรมอาหารเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 4 แสนล้านบาท รวมทั้งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ อาเซียน+3 (ASEAN+3)

ประกอบกับ สกว. มีภารกิจสนับสนุนทุนวิจัยในทุกมิติ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กล่าวมา สกว.โดยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ จึงร่วมกับ ศอ.บต. สนับสนุนโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมอาหารไทยโดยใช้ส่วนประกอบจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสำหรับตลาดจีน” ให้เกิดข้อมูลและความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญ รวมถึงหนุนเสริมนโยบายรัฐบาลในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “โกลก-เบตง-หนองจิก” โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กลไกการทำงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่มีชื่อว่า “คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในพื้นที่”

สำหรับ มิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ สกว. ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมอาหารไทยประยุกต์โดยใช้ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งออกสู่ประเทศจีน ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการนำสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายภาครัฐครัวไทยสู่ครัวโลก จึงจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ เรื่อง “อาหารใต้สู่ครัวจีน...ด้วยนวัตกรรมจากงานวิจัย”

จึงกล่าวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะผลักดันให้มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยในด้านคุณภาพการผลิต มาตรฐานสินค้าและคุณค่าโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ โดยคณะผู้วิจัยได้ร่วมมือกับ China Celebrity Chefs Association สร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้วัตถุดิบจากไทย เป็นเครื่องปรุงหรือส่วนผสมในอาหารจีนที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศจีนรวมทั้งเป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

นอกจากส่วนประกอบหรือวัตถุดิบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการวิจัย ยังได้พัฒนาคิดค้นสูตรอาหาร โดยมีสมาคมเชฟจีนสนับสนุนในเรื่องการคิดค้นสูตรอาหารและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในประเทศจีน ดังนั้นจึงเป็นสร้างความต้องการสินค้าไทยในตลาดจีนอีกช่องทางหนึ่ง คณะนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลอาหารพื้นบ้านต้นตำรับจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเชฟจากจีน เพื่อสำรวจวัตถุดิบและทดลองพัฒนาอาหารเป็นเมนูอาหารใหม่จากวัตถุดิบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้วัตถุดิบจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาเมนูที่ตอบสนองถึงความต้องการของคนจีนได้จำนวน 3 ชุด 25 เมนู จากวัตถุดิบในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 5 ชนิด คือ น้ำบูดูและกะปิ น้ำพริกแกงต่างๆ มะม่วงเบาดอง น้ำมัน และน้ำตาลแว่น และจากการวิเคราะห์พบว่าเครื่องเทศต่างๆ น่าจะผลิตในรูปแบบของน้ำมัน เพราะจะสะดวกในการนำเข้า และสะดวกในการปรุง เช่น น้ำมันพริก น้ำมันกระเทียม น้ำมันตะไคร้ น้ำมันข่า น้ำมันอบเชย น้ำมันยี่หร่า เป็นต้น

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยหน่วยการบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ กล่าวเสริมว่างานวันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Zhang Jian ประธานสมาคมเชฟแห่งประเทศจีน และ เชฟชาวจีนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Guo Hongxiao Master Chef Molecular Food Zhengzhou Henan และ Mr. Zhang Daqian Master Chef Cold Food Jiangsu ร่วมสาธิตการทำอาหารด้วยวัตถุดิบจากภาคใต้นำเสนอผลงานวิจัยผ่านเมนูอาหาร ได้แก่ เมนูข้าวหมกไก่ และอาหารจีนอีกกว่า 20 เมนูที่นำส่วนผสมของไทยเข้าไปผสมผสานกับอาหารจีน

การทำงานต่อจากนี้จะได้ทำการพัฒนาระบบจัดการวัตถุดิบผ่านการสร้างกลไกในพื้นที่ เพื่อรวบรวมวัตถุดิบในพื้นที่ไปสู่ครัวจีน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่ และมีการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายสำคัญคือการดึงทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การใช้นวัตกรรมทางอาหารโดยใช้ผลงานวิจัยนำไปสู่ครัวจีน สำหรับการทำงานระยะต่อไปจากวัตถุดิบที่เชื่อมไปสู่ครัวจีนแล้วก็จะดึงไปสู่การผลิตในพื้นที่ รวบรวมเพื่อส่งออก สร้างโครงสร้างกระจายรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดมูลค่าของขนาดเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ก็จะดีขึ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน”


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Page 1 of 20