สกว. หนุนหัตถกรรม ‘ดอยสเตอร์’ กระเทียมอินทรีย์สายน้ำแร่แปรรูป

โลกนี้งดงาม เพราะมีความหลากหลาย ผู้คนที่แตกต่างกันมากมายหลายกลุ่ม ทำให้โลกมีหลากหลายมิติให้คนเราได้เรียนรู้จากกันและกัน "ดอยสเตอร์" เชื่อในเรื่องนี้ จึงมุ่งนำเสนอวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่หลายหลาก โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยสูง หรือ "ชาวดอย" ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในกันและกันอย่างลึกซึ้ง ลดช่องว่างจากการแบ่งเขาแบ่งเราเพื่อสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน เรียกได้ว่า "รู้จักกันไว้...แล้วไปด้วยกัน"

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานวิจัย “คนจนเมืองกับการลดความเหลื่อมล้ำ” สะท้อนสังคม

สกว. ร่วมกับ Way Magazine จัดงานเสวนาเรื่อง 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' 'เมืองซ่อนคน คนจนในซอกหลืบของเมือง' นำเสนองานวิจัย "คนจนเมือง" 4 โมเดล สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนวางแผนเมืองนิเวศ กทม.-ปริมณฑล ส่งเสริมพลวัตของภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วม

ปัจจุบันเมืองต่างๆ ของไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การส่งเสริมให้เมืองมีความปลอดภัยและมีความพลวัตต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดนั้น จำเป็นที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเหล่านี้ รวมถึงการวางแผนเพื่อส่งเสริมเมืองพลวัตให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโผครอบครัว ‘คนกรุง’ ความสุขต่ำสุด คะแนนตัวชี้วัดเศรษฐกิจต่ำสุดทั่วไทย

เผยงานวิจัย สกว. ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยในด้านเศรษฐกิจคะแนนน้อยที่สุด ชี้คนกรุงมีความสุขน้อยที่สุดเพราะต้องผจญกับปัญหาหลายด้าน ขณะที่คนใต้คะแนนความสุขสูงที่สุด และอยากให้รณรงค์เรื่องสมดุลเวลาทำงานและชีวิตครอบครัวอย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดถกยุทธศาสตร์การวิจัยกระจายอำนาจในอนาคต

ศูนย์ สปวท. ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จัดประชุมระดมความเห็นกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยกระจายอำนาจในอนาคต กำหนดทิศทางการวิจัยใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ “การปกครองท้องถิ่น” ให้สอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 23