ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 2 กันยายน 2498
สังเขปประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สังเขปประวัติการทำงาน
2525-2552 อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งสุดท้ายเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 10 ด้านกุมารศัลยศาสตร์
  • เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
2553-2558 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยวิจัยแห่งชาติ