ดร.บุญชู ปโกฏิประภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 27 พฤศจิกายน 2490
สังเขปประวัติการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 2519
สังเขปประวัติการทำงาน
2519-2520 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
2519-2520 ทำงานในเครือซิเมนต์ไทย
  • ตำแหน่งสุดท้ายเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวิจัยและพัฒนา จำกัด
  • ต่อมาเป็นที่ปรึกษาในบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
2548-2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญผู้ประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร