ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 10 กรกฎาคม 2488
สังเขปประวัติการศึกษา
 • B.Sc. (Hons.), A.R.C.S., M.Sc., D.I.C. Imperial College, London University สหราชอาณาจักร
 • M.S., Ph.D., University of California at Riverside สหรัฐอเมริกา
สังเขปประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ตำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายเป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 11
  • ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่าง 2530 – 2532
  • ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ระหว่าง 2536 - 2538
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
 • ภาคีสมาชิก สาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)