ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 4 พฤษภาคม 2487
สังเขปประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยลอนดอน 2509
  • ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2512
สังเขปประวัติการทำงาน
2512-2534 อาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ตำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายเป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 11 เมื่อ 2532
2528-2534 ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2535-2541 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (คนแรก)
2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557-2558 รองนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา เฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง