ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 19 ตุลาคม 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
  • เนติบัณฑิตไทย 2519
  • ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 10 เมื่อ 2525
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4111
สังเขปประวัติการทำงาน
2520-2542 อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายเป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 10 เมื่อ 2537
  • ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ระหว่าง 2538 - 2542
2542-2545, 2549-2557 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
2546-2549 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557-2558 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ   
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
  • ราชบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่