รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 25 เมษายน 2504
สังเขปประวัติการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2521
  • M.Eng. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University, U.S.A. 2533
  • Ph.D. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University, U.S.A. 2537
สังเขปประวัติการทำงาน
  • เป็นอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics : FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)