ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม 2498
สังเขปประวัติการศึกษา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
  • Ph.D. (ชีวเคมีด้านพืช) University of Guelph, Canada, 2530
สังเขปประวัติการทำงาน
2524 เริ่มรับราชการ เป็นอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ยืมตัวไปช่วยราชการในตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2540-2543
2546-2547 กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2552-2555 ประธานเครือข่ายนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2556-2558 รองประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย