ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม 2496
สังเขปประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
  • M.S. (Clinical Epidemiology) University of Pennsylvania, U.S.A. 2534
สังเขปประวัติการทำงาน
2522 เริ่มรับราชการ เป็นอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2548-2549
  • ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2552-2556
  • ตำแหน่งทางวิชาการสุดท้าย เป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • Vice President, Asia Oceania Federation of Obstetrics and Genecology (AOFOG)