ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2519
  • ปริญญาเอกสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา 2527 (ได้รับพระราชทุนอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์ปี 2524)
สังเขปประวัติการทำงาน
2525 เริ่มรับราชการ เป็นอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 2545-2558
  • ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (2545-2551)
2552-2555 นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน