ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
สังเขปประวัติการศึกษา
  • B.Sc. in Engineering, University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2512
  • Ph.D (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2516
สังเขปประวัติการทำงาน
2541-2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2549-2550 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2557-2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน
  • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  • รองประธานกรรมการคนที่สอง คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
  • กรรมการกฤษฎีกา