รายงานการประชุมของคณะกรรมการ สกว.

ชื่อ วันเผยแพร่
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2561 18 พ.ค. 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 20 เม.ย. 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 16 มี.ค. 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 16 ก.พ. 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 19 ม.ค. 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560 15 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2560 17 พ.ย. 2560
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 20 ต.ค. 2560