คณะกรรมการ สกว.

สกว. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ ทำหน้าที่คอยกำกับดูแลการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ลำดับชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ
2 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
3 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
4 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
5 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
6 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
7 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
8 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
9 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
10 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
11 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
12 ศ. ดร.กมล เลิศรัตน์ กรรมการ
13 ศ. ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล กรรมการ
14 ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการ
15 รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ
16 ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
17 ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
18 นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ
19 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

ลำดับชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
1 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ
2 ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ
3 ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการ
4 ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
6 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
7 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
8 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
9 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
10 ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการ
11 ดร.บุญชู ปโกฏิประภา กรรมการ
12 ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
13 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการ
14 ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการ
15 ศ.ดร.โมไนย  ไกรฤกษ์ กรรมการ
16 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการ
17 รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ กรรมการ
18 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561