จรรยาบรรณของคณะกรรมการ สกว.

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2554

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก

“คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

“กรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามมาตรา 14 และ 16 ของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในรูปขององค์คณะ โดยเคารพให้เกียรติกันและกัน และต่อกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ตลอดจนยึดมติของคณะกรรมการเป็นหลัก
  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันและขจัดการกระทำอันอาจก่อให้เกิดการทุจริต
  4. ข้อคิดเห็น และข้อมูลที่แสดงออก ต้องวางอยู่บนหลักเหตุผลและข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
  5. ต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะ
  6. ร่วมรับผิดชอบในการรักษาความลับ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นมติลับของคณะกรรมการ
  7. ในกรณีที่มีความเกี่ยวพันอย่างใดอย่างหนึ่งกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เสนอขอรับทุนจากสำนักงาน จะต้องถอนตัวออกจากการพิจารณาทุกขั้นตอนทันที
  8. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสำนักงาน
  9. ใช้ดุลพินิจและมีอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากอคติส่วนตน และเคารพต่อเสียงส่วนใหญ่

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 255474