ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวั

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาสได้รับทุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่เพิ่มขึ้นนั้น โดยดำเนินการประกาศทุนเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่” นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผล คณะที่ 2 ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจารี แก้วคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และ... ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)290