ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นสำหรับการสมัครขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นสำหรับการสมัครขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) โดยได้เปิดให้ยื่นแบบสรุปข้อเสนอโครงการ (Summary Project) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal of Research Program) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัย ลักษณะความเป็นเครือข่าย หัวข้อ/โจทย์วิจัย และประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากข้อเสนอโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีโครงการที่ผ่านการประเมินจำนวน 23 โครงการ ซึ่งหัวหน้าเครือข่ายวิจัยของทั้ง 23 โครงการดังกล่าว ได้แก่

1. ดร.พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร. อัญญาณี คำแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ดร. สรียา บุรีแก้ว สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
4. รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. รศ.ดร. ชื่นจิตร กองแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ศ.ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. ศ.พญ. ณหทัย วงศ์ปการันณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. รศ.ดร. ระพี อูทเคอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. รศ.ดร.ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
16. รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18. รศ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19. ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. รศ.ดร. ตะวัน ลิมปิยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. ผศ.ดร. เทวิน เทนคำเนาว์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. ศ.ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
23. รศ.ดร. วีระนุช นิสภาธร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อข้างต้นดำเนินการตามเงื่อนไขที่ สกว. ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ส่งให้แต่ละท่าน พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) ภายในวันที่ 4 เมษายน 2562 ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นสำหรับการสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562133