ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกทุน

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเครือข่ายวิจัยที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติจำนวน 6 เครือข่าย ดังนี้

1. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Functional Porous Materials for Catalysis and Adsorption
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ชวลิต  งามจรัสศรีวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network on Electroplating Technology
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Genomics Research Network on Disease Resistance in Shrimp
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Pervasive inteLligent and Network Emerging Technology (PLANET)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: Liver Fluke Research Network
หัวหน้าเครือข่าย: ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. เครือข่ายวิจัยนานาชาติ: International Research Network for Functional Food Discovery and Development (FFDD)
หัวหน้าเครือข่าย: รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการคัดเลือกทุน IRN เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย... ประจำปีงบประมาณ 2561189