ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๓)

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ นั้น

ในการนี้ มีผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม อีกจำนวน ๗ โครงการ คือ 

ผศ.ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
ดร. ปัญจศีล พยัคฆนิธิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
ผศ.ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
ดร. สิญา อุทัย สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3)243