ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศผลทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2562

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นกลางที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ และอุทิศเวลาและทุ่มเทสติปัญญาให้แก่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านเกณฑ์การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน ๑๑๑ ท่าน ดังนี้

ลำดับรายชื่อสังกัด
รศ.ดร.ทพญ.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุธาดา ลอตินันทน์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นพ.ฐสิณัส ดิษยบุตร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑ รศ.ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒ รศ.ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓ รศ.ดร.ปริญญา การดำริห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔ รศ.ดร.ศศิธร พ่วงปาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕ ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖ ผศ.ดร.ภัทรพร คิม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ ศ.ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๙ รศ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐ ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๑ ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๒ ผศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๓ ผศ.ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๔ ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕ ผศ.ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๖ ผศ.ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๗ ผศ.ดร.ปิยะดา จันทวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๘ รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๙ ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๐ ดร.เรณู ทานันท์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๑ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๒ รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๓ รศ.ดร.ฉวี เย็นใจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๔ ดร.แอนดรูว์ ฮันท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๕ รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๖ รศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๗ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๘ รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓๙ ผศ.ดร.อเล็กซานเดอร์ ชือตอฟ สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๐ ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๑ รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๒ รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๓ ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๔ รศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๕ รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๖ ผศ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๗ รศ.ดร.น.สพ.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๘ ดร.จิรประภา วิภาษา สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๙ ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕๐ ผศ.ดร.รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕๑ รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๕๒ ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๓ รศ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๔ รศ.ดร.ระพี อูทเคอ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๕ ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๖ รศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๗ ศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๘ ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕๙ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๐ ผศ.ดร.ภานุมาศ ทองอยู่ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๑ รศ.ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๒ ศ.ดร.สแตนนิสลาฟ มาคานอฟ สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๓ รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖๔ ผศ.ดร.สราวุธ คำปวน สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖๕ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖๖ ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ สังกัด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
๖๗ ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๖๘ รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๖๙ ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๗๐ ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗๑ ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๒ รศ.ดร.พัชนี ชูทอง สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๓ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๔ รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๕ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๖ รศ.นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๗ รศ.พญ.อุไรวรรณ พานิช สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๘ รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๙ รศ.ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๐ ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๑ ดร.เกษม กุลแก้ว สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๒ ดร.เมธิจิต วัฒนพานิช สังกัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๓ รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๔ ผศ.ดร.ดนยา ปโกฏิประภา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๕ รศ.ดร.สัณหภาส สุดวิลัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๖ รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๗ ผศ.ดร.ศิริลตา ยศแผ่น สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๘ รศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘๙ รศ.ดร.ยสวันต์ ตินิกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๐ ผศ.ดร.อมรรัตน์ เจนเซน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๑ รศ.ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๒ รศ.ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๓ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๔ รศ.ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สังกัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๕ ผศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี สังกัด สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๖ รศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๙๗ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๙๘ ผศ.ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙๙ ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐๐ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐๑ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐๒ รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐๓ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
๑๐๔ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐๕ ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑๐๖ ผศ.ดร.ศิระ สายศร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๐๗ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา สังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๐๘ ดร.ชนิกุล ชูตระกูร สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๐๙ ดร.ปัทมา พิทยขจรวุฒิ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๑๐ ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๑๑ ดร.ภคกุล สังข์สุริยะ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2562315