ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ นั้น

ในการนี้ มีผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑ โครงการ คือ 

ผศ.ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จฬ.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)607