ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ นั้น

ในการนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทุนละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลา ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562127