ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗๑ โครงการ ดังนี้

ลำดับรายชื่อสังกัด
ดร. กนิษฐ์ ศรีเคลือบ สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย สังกัด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สิระ ศรีสวัสดิ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ. พลิตถิยา สินธุเสก สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. วริษา พงศ์เรขนานนท์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. จัญจุดา อุ่นเรืองศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐ ดร. วิภู รุโจปการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑ ดร. ณัฏธพล แรงทน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒ ดร. เสริมพงศ์ สายเรี่ยม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓ ดร. นำพล อินสิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔ ดร. ปารวี วาศน์อำนวย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕ ดร. พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖ ดร. เทวฤทธิ์ สะระชนะ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗ ดร. ศิริพร จิตแก้ว สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ ผศ.ดร. ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๙ ดร. ทรงศักดิ์ หมัดสะและ สังกัด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐ ดร. อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ สังกัด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๑ ผศ.ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒๒ ดร. อนุพงษ์ ทานกระโทก สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๒๓ ดร. ชาญวิทย์ แก้วตาปี สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๔ ดร. วันวิสา ศิริวรรณ์ สังกัด คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕ ดร. ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๖ ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ สังกัด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๗ ผศ.ดร. ธิดารัตน์ สุภาสัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๘ ดร. ธณิศร์ ตั้งเจริญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๙ ดร. ชินธันย์ อารีประเสริฐ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๐ ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๑ ดร. วัตสาตรี ดิถียนต์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๒ ดร. ยลยง วุ้นวงษ์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๓ ดร. สุวิมล เจริญสิทธิ์ สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๔ ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๕ ดร. อภิญญา จุ๊สกุล สังกัด คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๖ ผศ.ดร. สุรัสวดี เบนเน็ตต์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๗ ดร. ชมพูนุท สุทธิกุล สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการยัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๘ ดร. สรายุทธ หลานวงศ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๙ ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๐ ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๑ ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๒ ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๓ ดร. นิมิต นิมานะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๔ ผศ.ดร. วิยะดา หาญชนะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๕ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๖ ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๗ ดร. นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๘ ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๙ ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕๐ ดร. เจษฎา โพธิ์สม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕๑ ดร. รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕๒ ดร. ธนัชพร กิตติก้อง สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕๓ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๔ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๕ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๖ ผศ.ดร. จินตนา ยาโนละ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๗ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๘ ดร. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๙ ผศ.ดร. วุฒิไกร นิ่มละมูล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๐ ผศ.ดร. ปัทมา โกมุทบุตร สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๑ ดร. ขวัญหทัย แก้วปู่วัด สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๒ นพ. สินธิป พัฒนะคูหา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๓ ดร. ชนิศา โทนุสิน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๔ ผศ.ดร. รังษินี พงษ์ประดิษฐ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๕ ดร. ธัญญารัตน์ อภิวงค์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๖ ดร. ไกรวุฒิ ใจคำปัน สังกัด คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสคร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๗ ดร. อุทุมพร สุระยศ สังกัด คณะวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๘ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล สังกัด คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๙ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๐ ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๑ ผศ.ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๒ ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๓ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๔ ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๕ ดร. อภินันท์ กันเปียงใจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๖ ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๗ ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๘ ดร. ดลเดช ตันตระวิวัฒน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๙ ผศ.ดร. วัชพล โรจนรัตนางกูร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๐ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๑ ดร. นพดล กรประเสริฐ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๒ ดร. ภารวี มณีจักร สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๓ ผศ.ดร. ศิริวรรณ ตั้งยืนยง สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๔ สพ.ญ.ดร. คคนางค์ ปิยะรังษี สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๕ ดร.น.สพ. วันพิทักษ์ ป้องกัน สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๖ ดร. อักษรา ทองประชุม สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๗ Dr. Anupama Devendrakumar Masali สังกัด วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๘ ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร สังกัด สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๙ ผศ.ดร. จตุพร แก้วอ่อน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๙๐ ผศ.ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๙๑ ดร. กมลชนก ชีวะปรีชา สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๒ ดร. กานต์ธิดา กุศลมโน สังกัด คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๓ ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๔ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๕ ดร. สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๖ ดร. ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๗ ดร. ญาณิน สุขใจ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๘ ผศ.ดร. ภาติญา เขมาชีวะกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๙๙ ดร. ศศิธร ชูแก้ว สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๐ ดร. ต้องชนะ ทองทิพย์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๑ ผศ.ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๒ ดร. นนชณัต ฉัตรภูติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๓ ดร. ธนากร เอี่ยมสระศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๔ ผศ.ดร. กิตติ นิลผึ้ง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๕ ผศ.ดร. ชูธรรม สาวิกันย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๐๖ ดร. สุวรักษ์ วรรณรัตน์ สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑๐๗ ดร. รวมพร โพธิ์ทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๐๘ ดร. วิภารัตน์ บุษยาตรัส สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๐๙ ดร. วีรินทร์ดา อัปมานะ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๑๐ ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๑๑ ดร. วิริยากร พานิชวงษ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๑๒ ดร. มนต์ชัย ปัญญาทอง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๑๓ ดร. ชาตยา นิลพลับ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๔ ดร. ลลิดา ศิริอนันต์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๕ ดร. สุกัญญา นิลม่วง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๖ ดร. ณัชชา สุไชยชิต (พันธมา) สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๗ ดร. ณัฐพล พิสิฐพิพัฒน์สิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๘ ดร. ปริศฑนุช เกษียร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑๙ ดร. เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๒๐ ดร. รุงยี ไลย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๑ ดร. นิคม กลมเกลี้ยง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๒ ดร. ซาโตชิ คูโบตะ สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๓ ดร. พงศกร มาตย์วิเศษ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๔ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๕ ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๒๖ ผศ.ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒๗ ผศ.ดร. ชลดา เหลืองอาภา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒๘ ผศ.ดร. นิจ ตันติศิรินทร์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒๙ ดร. จริยา แก้วเสน่หา สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓๐ ดร. ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓๑ ดร. จุฬวดี สันทัด สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓๒ ดร. เรวัตร ใจสุทธิ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓๓ ดร. ปานนท์ ลาชโรจน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๓๔ ผศ.ดร. สันติ วาทิรอยรัมย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๓๕ ผศ.ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๓๖ ดร. ปรมะ แขวงเมือง สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๓๗ ผศ.ดร. จันทิมา เมทนีธร สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๓๘ ดร. ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๓๙ ดร. ดวงดาว จันทร์เนย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๐ ผศ.ดร. วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๑ ดร. กิตติศักดิ์ พุทธชาติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๒ ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๓ ดร. จรินธร ธีระพรพันธกิจ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๔ ผศ.ดร. ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๕ ดร. กรกฎ นุสิทธิ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๖ ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๗ รศ.ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๘ ดร. ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๔๙ ดร. ปวงชน อุนจะนำ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๕๐ ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๕๑ ดร. ชนากานต์ ลักษณะ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๒ ผศ.ดร. ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๓ ดร. เดชชาติ สามารถ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๔ ดร. วาสินี พงษ์ประยูร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๕ ดร. สุนันทา วงศ์จตุรภัทร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๖ ผศ.ดร. แดง แซ่เบ๊ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕๗ ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ สังกัด คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕๘ ผศ.ดร. ศุภางค์ คนดี สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕๙ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖๐ ผศ.ดร. นภาพันธ์ กังวาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖๑ ดร. อนงค์ภรณ์ ขอบรูป สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖๒ ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖๓ ผศ.ดร. สุริยา ส้มจันทร์ สังกัด วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖๔ ดร. สราวุธ บรรบุผา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๖๕ ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๖๖ ดร. กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๖๗ ดร. ธนพล หนองบัว สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๖๘ ดร. กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๖๙ ดร. พีร์มงคล วัฒนานนท์ สังกัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๐ ดร. สินีวัลยา วิชิต สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๑ ดร. ไขแสง ชูแสงสุนทร สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๒ ดร. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย
(ฉันทวศินกุล)
สังกัด คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๓ ดร. รสสุคนธ์ แก้วขาว สังกัด คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๔ ผศ.ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๕ ดร. พิเชษฐ์ รื่นจิตต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๖ ดร.พญ. วิชชุดา กมลวิทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๗ ดร. ประภาพร จึงตระกูล สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๘ ดร. ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗๙ ดร. ธฤตา กิติศรีปัญญา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๐ ดร. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๑ ดร. พรทิพย์ ชัยชมภู สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๒ ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๓ ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๔ ดร. คณิต ภู่ไข่ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๕ ดร. ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๖ ดร. ปวเรศร์ เหลียววนวัฒน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๗ ดร. เพชระ ภัทรกิจวานิช สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๘ ดร. ณัฏฐิพร อร่ามเรือง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘๙ ดร. ธีรวัฒน์ เสมา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๐ ดร. อรรถพล ศรีฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๑ ดร. พิมพ์เพ็ญ เจริญ สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๒ ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ สังกัด คณะสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๓ ดร. กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๔ ดร. โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๕ ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๖ ดร. อภิญญา ธาตุสุวรรณ์ สังกัด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๗ ดร. ดวงนภา ก่อวนิช สังกัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๘ ดร. อลิสา ทับสุวรรณ สังกัด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๙ ดร. จุฬากร ปานะถึก สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๐๐ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
๒๐๑ ผศ.ดร. วีรนันท์  ไชยมณี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
๒๐๒ ผศ.ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
๒๐๓ ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๐๔ ผศ.ดร. ณัฐพล อุ่นศรี สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๐๕ ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๐๖ ดร. ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ สังกัด สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๐๗ ดร. พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒๐๘ ดร. วีริสา เช้าเจริญ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๐๙ ดร. ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒๑๐ ดร. ธัชชา สามพิมพ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๒๑๑ ผศ.ดร. ภัคพล ปรีชาศิลป์ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๑๒ ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๑๓ ผศ.ดร. รัตน์ติพร สำอางค์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๒๑๔ ดร. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๒๑๕ ดร. เกตวดี หมัดเด็น สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๑๖ ดร. เกรียงศักดิ์ รัฐกุล สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๑๗ ดร. พิจิตรา จอมศรี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒๑๘ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
๒๑๙ ผศ.ดร. สุชาดา บุบผา สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒๒๐ ดร. สไว มัฐผา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒๒๑ ดร. กุลวลัญช์ วรุณสิน สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๒๒ ดร. ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๓ ดร. พิชญาภัค วินทะชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๔ ดร. สุจิตรา ภู่ระหงษ์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๕ ดร. เรจีย์ แก้วส่อง สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๖ ผศ.ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๒๗ ผศ.ดร. สุธิดา อรรถยานันทน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๒๘ Dr.Tam Bui Thi Minh สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๒๙ ดร. ชัยยุทธ กลีบบัว สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๓๐ ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ สังกัด คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๑ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๒ ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๓ ดร. ณัชพล โชติกไกร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๔ ผศ.ดร. กัตติกา กิตติประสาร สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๕ ผศ.ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓๖ ดร. สุธิชา จันทะ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๓๗ ดร. ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๓๘ ดร. ดลินา อมรเหมานนท์ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๓๙ ดร. สรชา ธรรมภิวัฒนา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๐ ดร. ดรณีกร สุปันตี สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๑ ดร. อาทิตยา นิตย์โชติ สังกัด คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๒ ดร. คมวิทย์ สุรชาติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๓ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๔ ดร. แหลมทอง ชื่นชม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๕ ดร. ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๖ ดร. ภควรรษ ทองนวลจันทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๗ ดร. พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๘ ดร. พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๔๙ ดร. กฤติยา รัตนกานตะดิลก สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๐ ดร. รพี พงษ์พานิช สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๒๕๑ ดร. โชติมา พรสว่าง สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๒ ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๓ ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ สังกัด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๔ ดร. อาคม ปะหลามานิต สังกัด สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๕ ดร. บุญญา ชาญนอก สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕๖ ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๕๗ ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๕๘ ดร. ญาดา ตันสิริ สังกัด คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๙ ดร. การุณย์ สาดอ่อน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๐ ผศ.ดร. ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๑ ดร. เมตยา กิติวรรณ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๒ ผศ.ดร. ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๓ ดร. วิรุฬห์ คำชุม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๔ ดร. ภัทรานิษฐ์ วงศ์พร้อมรัตน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๕ ดร. สุพัตรา กาญจนประทุม สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๖๖ ดร. สถาปนวัฒน์ สิทธิหาญ สังกัด คณะเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
๒๖๗ ดร. วัฒนชัย จำปาทอง สังกัด คณะเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
๒๖๘ ดร. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
๒๖๙ ดร. พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ สังกัด สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
๒๗๐ ดร.วรณิช หินทอง สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒๗๑ ดร. พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ... 2562 (รอบที่ 1)1,456