ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศผลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โลโก้ สกว.

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ นั้น

ในการนี้ มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

1. ดร. วิศรุต พยุงเกียรติคุณ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
2. ดร. ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
3. ผศ.ดร. องศา ศักดิ์ทอง สังกัด ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
4. ดร. พร้อมพงษ์ ปานดี สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
5. ดร. พงษ์เดช ภิรมย์อยู่  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
6. ดร. ศราวุฒิ สาธิตศรี สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
7. ดร. ภวิกา ลิ้มอุดมพร สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
8. ดร. อุดม แซ่อึ่ง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9. ดร. ข้าว ต้นสมบูรณ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10. ดร. สุกัญญา จีนเหนาะ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11. ดร. สกุลชัย ขุมทรัพย์ดี สังกัด สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
12. ดร. ศรัณย์ อมาตยกุล  สังกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไอเมดิคอล จำกัด

ทั้งนี้ สกว. จะได้เสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562691