ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ผลการพิจารณาทุน Advanced Fellowship ประจำปีงบประมาณ 2562

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ผลการพิจารณาทุน Advanced Fellowship
ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุน Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Royal Society ของประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ Newton Fund

ในการนี้ มีรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย สังกัด วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. รศ.ดร. นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณาทุน Advanced Fellowship ประจำปีงบฯ 2562452