ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (SRI9) “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” ประเด็นวิจัย “บทบาทครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการปรับสมดุลโครงสร้างและคุณภาพประชากรไทย”

TRFlogo2556

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9
(Strategic Research Issue: SRI9)
“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร”

ประเด็นวิจัย
“บทบาทครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการปรับสมดุลโครงสร้างและคุณภาพประชากรไทย”

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2562 นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้

ลำดับชื่อผู้เสนอสังกัด
1. อาจารย์ ดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.พรพจน์ ศรีดัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยข้างต้นติดต่อมายังสำนักประสานงาน SRI9 ได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (SRI9) “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” ประเด็นวิจัย “บทบาทครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการปรับสมดุลโครงสร้างและคุณภาพประชากรไทย”102