ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Nature Science Foundation of China (NSFC)

TRFlogo2556

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ National Nature Science Foundation of China (NSFC)

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ภายใต้กรอบ “Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)” เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น

บัดนี้ กระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบดังกล่าว จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

หัวข้อชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
Mechanisms, impacts and future projections of the interdecadal variations of rainfall extremes in Indochina Peninsula and southern China คุณกรรวี สิทธิชีวภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
Responses of land surface hydrology and vegetation activity to climate change over the Indo-china Peninsula and their regional climatic feedback ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Roles of Atmospheric Aerosols on Climate Change: Direct/Indirect Effects and Feedbacks on Monsoon over Thailand and South China ดร.วนิสา สุรพิพิธ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Study on Mechanism and Prediction of Interannual Climate Variability in Southeast Asian Region รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The response of typical forests to climate change and climate variability along a latitudinal gradient: a case study on E101 longitude dynamic plots belt อ.ดร.พันธนา ตอเงิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The tropical expansion and its effects on summer droughts and floods in the greater Mekong Subregrion ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน)
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบ... สกว. และ NSFC (CMON2)195