ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจธุรกิจ Startup ร่วมฟังการประกวดการนำเสนอธุรกิจ “IP Fair Pitching 2016”

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (DIP_PR201608040828002.pdf)DIP_PR201608040828002.pdfแบบลงทะเบียนเพื่อขอนัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching Registration)333

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (PR-medical device.pdf)PR-medical device.pdfเอกสารประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์692

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ในวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560

เรียน คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TDS-TU_Lecture_Series_The_Art_of_Living_Light_Poster.jpg)AP-TU Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series : The Art of Living Light300

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) วันที่ 15-17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอใน

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (NGC2017)

ในหัวข้อ

Integrative Genetics: From Discovery to Innovation
พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม

ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 (National Genetics Conference 2017; NGC2017) ในหัวข้อ พันธุศาสตร์บูรณาการ : จากการค้นพบสู่นวัตกรรม (Integrative Genetics: From Discovery to Innovation) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์วิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จากวิทยากรรับเชิญชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย รวมถึงนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดอบรมในหัวข้อ “รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4”
  2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร และขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  3. ขอเชิญร่วมงานครบรอบชาตกาล ๑๑๑ ปี พุทธทาสภิกขุ “พุทธธรรมกับสังคม” วันที่ 24-25 พ.ค. 2560 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ
  4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและผู้สนใจ
  5. Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2017 : Research Grant in the Area of “Traffic Safety”

Page 1 of 4