สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0

ท่ามกลางบรรยากาศของประชาคมโลก นโยบายประเทศ และผู้คนในสังคมที่ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs ย่อมเป็นโอกาสดีในการริเริ่มนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจตามแนวทาง Inclusive Business Model (IBM) ที่มุ่งเน้นการสร้างทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือภาคีจัดฟอรั่มถกประเด็น “พายเรือออกจากอ่าง” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ร่วมกับ 6 พันธมิตร จัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาคมวิจัยสานพระราชปณิธาน ร.๙ ผลิตองค์ความรู้หนุนไทย 4.0

ผู้ประสานงาน และ นักวิจัย ฝ่ายนโยบายชาติฯ สกว. ร่วมประชุมระดมความเห็นกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ ผลิตองค์ความรู้หนุนประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โชว์ 3 งานวิจัยเด่นจับคู่ธุรกิจ ซีเมนต์กระดูก-หมอนรักษ์หลัง-พุดดิ้งผัก

สกว. ส่ง 3 นักวิจัยนำเสนอผลงาน "ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับทดแทนกระดูกและภาวะกระดูกพรุน" "หมอนรักษ์หลังผลิตจากวัสดุธรรมชาติ" และ "พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงวัย" เพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ หวังผลิตเชิงพาณิชย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

อักษรฯ ศิลปากร – สกว. เปิดเวทีชวนคิด จะอยู่ด้วยกันอย่างไร? ในโลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 “อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นักวิจัยเร่งพัฒนา ‘กราฟีน’ ตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0
  2. สกว. - สส. ประกาศผลรางวัล ‘วายเท็น’ ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมเวทีสิ่งแวดล้อมโลก COP 24 ที่โปแลนด์
  3. 10 องค์กรพันธมิตร เปิดตัว Spar Awards ผลักดันสินค้า SME ไทยสู่ตลาดสากล
  4. สกว. - มจธ.โชว์ฐานข้อมูลวิศวกรรมโบราณสถาน หวังไทยเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
  5. งานวิจัยกับการสร้างอนาคตอาเซียน